1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho hoạt động từ ngày 14/2/2015 đến 31/12/2015)
Bài đăng lúc 3:42 PM ngày 30/03/2016
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016)
Bài đăng lúc 9:42 AM ngày 31/03/2017
3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017)
Bài đăng lúc 2:42 PM ngày 04/03/2018
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018)
Bài đăng lúc 9:42 AM ngày 06/04/2019
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019)
Bài đăng lúc 8:40 AM ngày 17/03/2020
6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020)
Bài đăng lúc 10:40 AM ngày 30/03/2021
7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021)
Bài đăng lúc 11:40 AM ngày 30/03/2022
8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022)
Bài đăng lúc 9:45 AM ngày 1/4/2023
9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)
Bài đăng lúc 10:15 AM ngày 1/4/2024
 NGUYỄN VĨNH PHÚ   

            Chủ tịch HĐQT  
     kiêm Giám đốc công ty   

 


______________________

  THỜI GIAN LÀM VIỆC

Buổi sáng:từ 7h30'đến 11h15'
Buổi chiều: từ 1h30'đến 4h30'
Ngày nghỉ: Thứ 7
                  và Chủ nhật______________________