Báo cáo kết quả xét nghiệm thành phẩm trong nước sinh hoạt

Dữ liệu đã cập nhật
 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về kết quả xét nghiệm thành phẩm trong nước sinh hoạt.
       
      Thời gian thử nghiệm: Năm 2019- Năm 2020- Năm 2021 - Năm 2022 - Năm 2023
     
       Nơi gửi mẫu: Nguyễn Văn Đạt - Công ty CP cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang
     
      Phiếu kết quả kiểm nghiệm:


STT Nội dung Xem
1 Phiếu kết quả 5/6-4/7/2019 Xem phiếu
2 Phiếu kết quả 3/7-9/8/2019 Xem phiếu
3 Phiếu kết quả 14/8-23/8/2019 Xem phiếu
4 Phiếu kết quả 10/9-18/9/2019 Xem phiếu
5 Phiếu kết quả 23/9-30/9/2019 Xem phiếu
6 Phiếu kết quả tháng 10/2019 Xem phiếu
7 Phiếu kết quả tháng 11/2019 Xem phiếu
8 Phiếu kết quả tháng 12/2019 Xem phiếu
9 Phiếu kết quả tháng 1/2020 Xem phiếu
10 Phiếu kết quả tháng 2/2020 Xem phiếu
11 Phiếu kết quả tháng 3/2020 Xem phiếu
12 Phiếu kết quả tháng 4/2020 Xem phiếu
13 Phiếu kết quả tháng 5/2020 Xem phiếu
14 Phiếu kết quả tháng 6/2020 Xem phiếu
15 Phiếu kết quả tháng 7/2020 Xem phiếu
16 Phiếu kết quả tháng 8/2020 Xem phiếu
17 Phiếu kết quả tháng 9/2020 Xem phiếu
18 Phiếu kết quả tháng 10/2020 Xem phiếu
19 Phiếu kết quả tháng 11/2020 Xem phiếu
20 Phiếu kết quả tháng 12/2020 Xem phiếu
21 Phiếu kết quả tháng 1/2021 Xem phiếu
22 Phiếu kết quả tháng 2/2021 Xem phiếu
23 Phiếu kết quả tháng 3/2021 Xem phiếu
24 Phiếu kết quả tháng 4/2021 Xem phiếu
25 Phiếu kết quả tháng 5/2021 Xem phiếu
26 Phiếu kết quả tháng 6/2021 Xem phiếu
27 Phiếu kết quả tháng 7/2021 Xem phiếu
28 Phiếu kết quả tháng 8/2021 Xem phiếu
29 Phiếu kết quả tháng 9/2021 Xem phiếu
30 Phiếu kết quả tháng 10/2021 Xem phiếu
31 Phiếu kết quả tháng 11/2021 Xem phiếu
32 Phiếu kết quả tháng 12/2021 Xem phiếu
33 Phiếu kết quả tháng 01/2022 Xem phiếu
34 Phiếu kết quả tháng 02/2022 Xem phiếu
35 Phiếu kết quả tháng 03/2022 Xem phiếu
36 Phiếu kết quả tháng 04/2022 Xem phiếu
37 Phiếu kết quả tháng 05/2022 Xem phiếu
38 Phiếu kết quả tháng 06/2022 Xem phiếu
39 Phiếu kết quả tháng 07/2022 Xem phiếu
40 Phiếu kết quả tháng 08/2022 Xem phiếu
41 Phiếu kết quả tháng 09/2022 Xem phiếu
42 Phiếu kết quả tháng 10/2022 Xem phiếu
43 Phiếu kết quả tháng 11/2022 Xem phiếu
44 Phiếu kết quả tháng 12/2022 Xem phiếu
45 Phiếu kết quả tháng 01/2023 Xem phiếu
45 Phiếu kết quả tháng 01/2023 Xem phiếu
46 Phiếu kết quả tháng 02/2023 Xem phiếu
47 Phiếu kết quả tháng 03/2023 Xem phiếu
48 Phiếu kết quả tháng 04/2023 Xem phiếu
49 Phiếu kết quả tháng 05/2023 Xem phiếu
50 Phiếu kết quả tháng 06/2023 Xem phiếu
51 Phiếu kết quả tháng 07/2023 Xem phiếu
52 Phiếu kết quả tháng 08/2023 Xem phiếu
53 Phiếu kết quả tháng 09/2023 Xem phiếu
54 Phiếu kết quả tháng 10/2023 Xem phiếu
55 Phiếu kết quả tháng 11/2023 Xem phiếu
56 Phiếu kết quả tháng 12/2023 Xem phiếu
57 Báo cáo kết quả thử nghiệm Xem phiếu
58 Báo cáo kết quả thử nghiệm Xem phiếu
59 Phiếu kết quả tháng 1/2024 Xem phiếu
60 Phiếu kết quả tháng 2/2024 Xem phiếu
61 Phiếu kết quả tháng 4/2024 Xem phiếu
60 Phiếu kết quả tháng 5/2024 Xem phiếu
63 Phiếu kết quả thử nghiệm 2024 Xem phiếu